เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):เข้าใจกระบวนการผลิต การได้มาของผ้าและเห็นความสัมพันธ์กับวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสามารถ ออกแบบสร้างสรรค์งานผ้าให้เกิดมูลค่า หรือต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

Week1

เป้าหมายรายสัปดาห์ :

นักเรียนเกิดความใคร่รู้อยากเรียนรู้ ผ้าอีกทั้งนักเรียนสามารถพูดอธิบายตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอดจนสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome1
8-12
..
59


1
8-12
..
59
โจทย์ :
 วางแผนการเรียนรู้

Key Question :
- นักเรียนอยากเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าเรื่องอะไรบ้าง
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด :
·     Brainstorms 
- ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
Show & Share ปฏิทินและกิจกรรมการเรียนรู้
Round Robin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวการเลี้ยงหนอนไหมในช่วงปิดเรียนที่ผ่านมา
·    Think Pair Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
 Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
 Card and Chart เรื่องที่อยาก  
  เรียนรู้
·    
Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
-ผู้ปกครอง

สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
-อุปกรณ์การฟอกเส้นไหม
จันทร์
ชง :
-นักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดูแลหนอนไหมในช่วงปิดเรียนที่ผ่านมา “มีวิธีการดูแลอย่างไร เกิดอะไรขึ้นบ้าง นักเรียนทำอย่างไร การนำกลับไปดูแลที่บ้านเหมือนหรือต่างจากการเลี้ยงที่โรงเรียนในรอบแรกอย่างไร ฯลฯ”
เชื่อม : 
ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเลี้ยงหนอนไหม รอบที่ 2 วางแผนการเลี้ยงร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง / นับระยะเวลาการเป็นดักแด้ของหนอนไหมรอบที่ 2 และการได้มาของเส้นไหม
ใช้:
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “จากการที่เราได้เลี้ยง ได้สาวเส้นใยไหมและเราเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าใน Quarter นี้ นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้ว่าอย่างไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
 อังคาร
ชง : 
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้อะไรบ้างแล้ว และอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผ้า เพราะเหตุใด
เชื่อม : 
นักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ การตั้งคำถาม เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และการทำกิจกรรมที่อยากเรียนรู้
ใช้:
นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ของตนเอง แล้วนำเสนอให้ครูและเพื่อนฟังเพื่อแลกเปลี่ยน และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ Blackboard Share
การบ้าน  :  นักเรียนเขียน Mind Mapping ก่อนเรียน (สิ่งที่รู้เกี่ยวกับผ้า)

พุธ
ชง : 
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด จากสิ่งที่อยากเรียนรู้ นักเรียนจะออกแบบและวางแผนการเรียนรู้เป็นปฏิทินการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร?”
เชื่อม : 
-นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม 9 กลุ่ม เท่าๆกัน แต่ละกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ร่วมกัน 
-นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ที่กลุ่มได้ช่วยกันคิดวางแผนและออกแบบไว้ เพื่อนเสนอแนะกิจกรรมเพิ่มเติม
 ใช้ : 
นักเรียนแต่ละกลุ่มปรับแก้ปฏิทินของกลุ่มตนเองและนำไปทำเป็นปฏิทินการเรียนรู้ของห้อง
ศุกร์
เชื่อม : 
นักเรียนทบทวนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
-      “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-      “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-      “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
ใช้ : 
นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
กิจกรรมกับผู้ปกครอง
ร่วมเรียนรู้การฟอกเส้นไหมที่ได้จากการเลี้ยงหนอนไหมใน Q.1
ภาระงาน
ออกแบบวางแผนการเรียนรู้
-ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
-เขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
-ทำปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
สามารถพูดอธิบายตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอดจนสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งรอบตัวกับตัวเรา
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
สามารถสร้างทางเลือกในการวางแผนและออกแบบปฏิทิน เลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานชื่อหน่วยการเรียนรู้ได้
ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารผ่านการอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างน่าสนใจและมีเหตุมีผล

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
เคารพตนเอง  และผู้อื่น

ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน
ปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์และสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเรียนรู้ Quarter 2 และเนื่องจากนักเรียนได้วางแผนการเรียนรู้ไว้แล้วว่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter นี้ กระบวนการในการสร้างบันดาลใจครูจึงใช้บรรยากาศห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผ้า และเล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับผ้าให้นักเรียนฟังก่อนที่นักเรียนจะได้เลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้ กระบวนการเลือกชื่อหน่วยในQuarter ใช้เครื่องมือ Brainstorm ซึ่งนักเรียนได้ช่วยกันเลือกชื่อแต่ละชื่อน่าสนใจและมีเหตุมีผลของชื่อแต่ละชื่อดีมาก จากสามชื่อที่นักเรียนได้ช่วยกันคิด ถูกขมวดให้เหลือเป็นชื่อเดียวคือ “ผืนผ้าแห่งชีวิต” เหตุผลเพราะ “ผ้าเกี่ยวข้องกับทุกชีวิต” เมื่อนักเรียนได้ชื่อหน่วยที่อยากเรียนรู้แล้วนักเรียนจึงได้เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าผ่านกระบวนการThink Pair Share (นักเรียนไปเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เป็นการบ้านแล้วนำมา Pair Share กับเพื่อนในชั้นเรียน) ในQuarter นี้การตั้งคำถามของนักเรียนในสิ่งที่อยากเรียนรู้ชัดเจน และเป็นคำถามที่สื่อถึงกิจกรรมและเรื่องที่อยากเรียนรู้ชัดเจนขึ้นมาก สามารถขมวดประเด็นใหญ่ที่อยากเรียนรู้ได้หลากหลากขึ้น สามารถบอกและอธิบายได้ว่าคำถามหรือสิ่งที่อยากเรียนรู้นั้นจะเรียนรู้ผ่านอะไรได้บ้าง สัปดาห์นี้มีวันหยุดในช่วงท้ายสัปดาห์ นักเรียนจึงยังไม่ได้สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน (ครูให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน) และปฏิทินการเรียนรู้ยังไม่ได้ออกแบบตามแผนที่วางไว้ ซึ่งกิจกรรมการวางแผนนักเรียนจะได้มาช่วยกันออกแบบและทำในสัปดาห์ต่อไป

    ตอบลบ