เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):เข้าใจกระบวนการผลิต การได้มาของผ้าและเห็นความสัมพันธ์กับวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสามารถ ออกแบบสร้างสรรค์งานผ้าให้เกิดมูลค่า หรือต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

Week2

เป้าหมายรายสัปดาห์เข้าใจกระบวนการได้มาซึ่งเส้นใย ออกแบบลายผ้าอย่างสร้างสรรค์ และวิธีการย้อมสีผ้า อีกทั้งสามารถประยุกต์วัสดุที่มีในธรรมชาติมาเป็นสีย้อมผ้าได้

Week
Input
Process
Output
Outcome


2
15-19
ส.ค.
59
โจทย์ กระบวนการได้มาของเส้นใย ลายผ้าและการมัดย้อม

Key Questions :
-     เส้นใยผ้าแต่ละชนิดมีกระบวนการได้มาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง?
-     ลายผ้าแต่ละชนิดเกี่ยวข้องกับวิถีการดำรงชีวิตเราอย่างไรบ้าง?
-     ถ้าไม่มีสีสังเคราะห์ นักเรียนจะย้อมผ้าให้มีลวดลายได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
     Brainstorms 
-     ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการได้มาของเส้นใยในรูปแบอื่นๆ
-     ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการวางแผนออกแบบลวดลายและการมัดย้อม
  Blackboard Shareออกแบบลวดลายและวิธีมัดย้อม
  Mind Mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
   Wall Thinking ติดชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อ/อุปกรณ์:
บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ การผลิตเส้นใยผ้า จากขวด PET”และ ขั้นตอนการผลิตด้าย
- สื่อจริง เส้นใย เส้นด้ายไหมพรม ใยสังเคราะห์ สีย้อมลูกโป่ง
- สีย้อมจากธรรมชาติเช่น ดอกอัญชัน ขมิ้น
จันทร์ 
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่านอกเหนือจากเส้นใยที่มาจากหนอนไหมแล้วคิดว่าเส้นใยทำมาจากอะไรได้บ้าง?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มาของเส้นใยในรูปแบบอื่นๆและสิ่งที่ทำจากเส้นไหม
- ครูให้นักเรียนดูคลิปการผลิตเส้นใยผ้าจากขวดและขั้นตอนการผลิตด้าย
ชง : ครูให้นักเรียนสังเกตผ้าที่หลากหลายชนิดพร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด 
- นักเรียนจะมีวิธีการแยกประเภทผ้าแต่ละชนิดอย่างไร?”
- “เพราะเหตุใดจึงแยกผ้าเป็นแบบนี้?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแยกประเภทผ้าแต่ละชนิดอย่างไร
ใช้ : นักเรียนประดิษฐ์โคมไฟจากไหมพรม

อังคาร 
ชง :
-      ครูให้นักเรียนสังเกตลายผ้าต่างๆ (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย)
-      ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด เราจะมีวิธีออกแบบลวดลายผ้าได้อย่างไรบ้าง
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบลายผ้า
วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายเพิ่มเติมพร้อมสาธิตวิธีการมัดหมี่
ใช้ : นักเรียนร่วมมัดหมี่กับผู้ปกครอง

ศุกร์
ชง : นักเรียนสังเกตผ้าสีขาวพร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดเราจะเปลี่ยนผ้าสีขาวให้เป็นสีอื่นได้อย่างไรบ้างและเราจะนำสีนั้นๆมาจากอะไรได้บ้าง
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ้าสีขาวให้เป็นสีอื่นและการได้มาของสีที่ใช้เปลี่ยน
ใช้ : นักเรียนสังเกตผ้าที่ย้อมแล้วพร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดสีและลายของผ้าเป็นอย่างไรบ้างคิดว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับผ้าที่ย้อมสีและลายเป็นอย่างไร
ชง : สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
เชื่อม : สนทนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งสัปดาห์
ใช้ : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
โคมไฟเส้นไหมพรม
ผ้ามัดย้อม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับประเภทของผ้า
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับลายผ้า
- ออกแบบการมัดย้อมผ้าของตนเอง
ความรู้
เข้าใจกระบวนการได้มาซึ่งเส้นใย ออกแบบลายผ้าอย่างสร้างสรรค์ และวิธีการย้อมสีผ้า อีกทั้งสามารถประยุกต์วัสดุที่มีในธรรมชาติมาเป็นสีย้อมผ้าได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
สามารถสร้างหรือสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานจากเส้นใยและออกแบบลายผ้า
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถถ่ายทอดความเข้าใจผ่านการเขียนการวาดภาพและอธิบายสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
เคารพตนเอง  และผู้อื่น


 ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน
             ในสัปดาห์นี้ พี่ๆป.3 ได้ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ทั้ง 9 สัปดาห์ ใน Quarter 2 โดยแบ่งกลุ่มกลุ่มละ  3 คน ช่วยกันคิดช่วยกันแชร์ กิจกรรมในแต่ละสัปดาห์รวมถึงชิ้นงานที่จะแสดงให้เห็นในแต่ละสัปดาห์ด้วย ปฏิทินที่แต่ละกลุ่มออกแบบก็ได้ออกมานำเสนอให้สมาชิกในห้องได้รับรู้ร่วมกัน และเริ่มทำกิจกรรมถักไหมพรมตามโจทย์ในสัปดาห์นี้คือ กระบวนการของเส้นใยจนกลายมาเป็นผ้า
1 ความคิดเห็น:

  1. กิจกรรมการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นปฏิทินการเรียนรู้ต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันมีน้อยกิจกรรมส่วนใหญ่จึงเป็นการนำกลับไปคิดหรือทำเพิ่มเติมที่บ้านแล้วนำกลับมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน และระหว่างที่นักเรียนออกแบบและทำกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนแต่ละคนก็ได้เรียนรู้การนำเส้นใยมาทำเป็นผืนผ้าผ่านการถักเส้นไหมพรมก่อนในเบื้องต้น ซึ่งนักเรียนเป็นผู้ออกแบบเองว่าจะนำเส้นไหมพรมมาทำเป็นผืนผ้าได้อย่างไรบ้าง ซึ่งรูปแบบในการทำชิ้นงานจากเส้นไหมพรมของนักเรียนนั้นมีหลากหลายทั้งใช้เครื่องมือที่ทำขึ้นเองและเครื่องมือสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไป ผืนผ้าที่นักเรียนทำส่วนใหญ่เป็นผ้าพันคอซึ่งนักเรียนเป็นผู้เลือกขนาด สี และลวดลายเองตามความสนใจ กิจกรรมถักไหมพรมเป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นเวลานาน ดังนั้นนักเรียนจึงนำไป กลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนทุกวัน เพื่อทำชิ้นงานเพิ่มเติม ในแต่ละวันที่นักเรียนนำชิ้นงานไปกลับบางคนชิ้นงานมีความคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง หรือบางคนยังต้องแก้ไขและต้องรื้อออกทำใหม่บ่อย ๆ เช่น พี่อิม : ครูขาชิ้นงานของหนูยังได้ไม่เยอะเลยค่ะ เพราะตอนที่หู้ทำมันเบิี้ยว ไม่ตรงกันน่ะค่ะหนูเลยรื้อออกทำใหม่/พี่เมฆ : ครูครับผมขอทำแบบใหม่นะครับ ผมอยากใช้ด้ายทีละม้วนมากกว่ามันจะได้ไม่พันกัน/พี่ออย : ครูครับงานของผมได้เยอะแล้ว วันเสาร์อาทิตย์ผมจะทำเพิ่มเติมด้วยครับ จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นนักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือทำได้เผชิญกับปัญหาที่ตนเองต้องแก้ไขระหว่างการทำงานอยู่เรื่อยๆ (บางคนสามารถนำประสบการณ์ปัญหาที่พบไปแนะนำเพื่อนเพื่อแก้ปัญหาเดียวกันได้ด้วย)คนทำทำซ้ำบ่อยๆ(รื้อทำใหม่)สามารถช่วยแนะนำเพื่อนที่ยังไม่ชำนาญได้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการทำงานทั้งในแง่ของกระบวนการทำงานและรูปแบบของชิ้นงาน นักเรียนกระตือรือร้อน จดจ่อต่อการทำกิจกรรถักไหมพรมมาก โดยสังเกตจากเวลาว่างที่นักเรียนจะไปนั่งทำชิ้นงานของตนเองอยู่เสมอ

    ตอบลบ