เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):เข้าใจกระบวนการผลิต การได้มาของผ้าและเห็นความสัมพันธ์กับวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสามารถ ออกแบบสร้างสรรค์งานผ้าให้เกิดมูลค่า หรือต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

Week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับบูรณาการหน่วย ผ้าทอชีวิตแห่งความดีให้ผู้อื่นเข้าใจ ชี้ให้เห็นคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

Week
Input
Process
Output
Outcome


9

3-7
ก.ย.
59


โจทย์ สรุปองค์ความรู้หลังเรียน

Key Questions :
  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ผ้าทอชีวิตแห่งความดี” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง?

เครื่องมือคิด
      Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดตลอดQuarter นี้
      Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่นำไปเผยแพร่ใน Quarter นี้
      Card and Chart  สิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
      Show and Share นำเสนอเผยแพร่การเรียนรู้
      Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
       Wall Thinking
  - ติดชิ้นงานตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
 -  ติดชิ้นงานสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา
 -  ติดชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียน :
-     ครู
-     นักเรียน

บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศในห้องเรียน
จันทร์ 
ชง :
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในQuarter นี้”
เชื่อม : ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำใน Quarter นี้และความรู้ที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ผ่านมา
ใช้ : นักเรียนสรุปองความรู้  หลังเรียน Mind Mappingการ์ตูนช่องหรือบรรยาย ตามความสนใจ
อังคาร
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับหน่วย ผ้าให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างไร? ”
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงการคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้
ใช้ :
-   นักเรียนออกแบบการนำเสนอองค์วามรู้
-   เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้

ศุกร์
ชง:
-   นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานและละครเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ครูถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วและอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ใน Quarter นี้
เชื่อม : นักเรียนร่วมแสดงการคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
ใช้ : นักเรียนเขียนประเมินตนเองสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์ พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-      “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-      “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-      “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียน
จัดนิทรรศการเผยแพร่สรุปองค์ความรู้

ชิ้นงาน
- Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุง
- นิทรรศการเผยแพร่สรุปองค์ความรู้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งรอบตัวเรา รวมทั้งนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้
สามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วย ผ้าทอชีวิตแห่งความดีงามให้ผู้อื่นเข้าใจ ชี้ให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
- สามารถการวางแผนการนำเสนอการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และสามารถอธิบายความเข้าใจเรื่องผ้าได้
- มีการวางแผนการนำเสนองานอย่างเหมาะสม
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบกิจกรรมในการนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ ละคร สรุปองค์ความรู้ให้ครูและคนอื่นๆฟังได้
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ ละคร สรุปองค์ความรู้ให้ครูและคนอื่นๆฟังได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
จัดลำดับข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการนำเสนอกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ทั้งQuarter อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
คิดวิเคราะห์เรียนรู้ โดยมีความสนใจในกิจกรรมและสามารถวางแผนการนำเสนอความรู้ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ออกแบบกิจกรรมสรุปความรู้และวางแผนการทำงานอย่างเหมาะสม
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น

ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. ร่วมกันออกแบบการแสดง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พี่ๆได้เรียนรู้และเข้าใจไปสู่ความเข้าใจของบุคคลอื่น ซ้อมการแสดงด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ต่อบทช่วยกันจำบทไม่ได้ เพื่อนๆก็ช่วยกันบอก ชิ้นงานสำคัญที่พี่นำไปโชว์ นอกจากการแสดงก็คือ เสื้อมัดย้อมที่เกิดจากการตัดเย็บของตัวเองและใช้สีย้อมจากธรรมชาติ เป็นผลงานชิ้นเล็กๆที่เกิดจากทั้ง 21 ชีวิต และอีกหลายชีวิตที่มีส่วนร่วมให้กำลังใจ รวมไปถึงคอยสนับสนุนและชื่นชมผลงานที่พี่ๆทำขึ้น ซึ่งก็คือ พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นการนำเสนอหน่วย PBL ผืนผ้าแห่งชีวิต ที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกชีวิตในชิ้นงานชิ้นเล็กๆ เอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับผืนผ้า วิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับผืนผ้า การดำเนินไปของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับผ้า ทั้งเสียงหัวเราะ คำชื่นชม และการแสดงของพี่ๆป.3ก็มาจากการร่วมกันออกแบบร่วมกับคุณครู ทุกครั้งที่ปล่อยเวลาให้เขาได้ระดมความคิดเป็นกลุ่ม แล้วเกิดการระดมความคิดมักจะทำให้ได้อะไรใหม่ที่มาจากพวกเขาเอง และพวกเขาต้องควบคุมการเล่นของตัวเองให้ถูกเวลาด้วย ถ้าเป็นการแสดงละคร บทที่เขาคิดเองก็จะเหมาะกับเขาทำให้นักแสดงเกิดอารมณ์ร่วมและทำให้ผู้อื่นเข้าใจตามนักแสดง
    ***จะดีกว่านี้ถ้า ครูมีส่วนร่วมในการแสดง และผู้ชมการแสดงเกิดความสังสยจากการชมการแสดงและหาคำตอบ อาจจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่ ป.3 นอกรอบก็ได้

    ตอบลบ