เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):เข้าใจกระบวนการผลิต การได้มาของผ้าและเห็นความสัมพันธ์กับวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสามารถ ออกแบบสร้างสรรค์งานผ้าให้เกิดมูลค่า หรือต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

Week6

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจดูแลรักษาผ้าได้ เช่น การซัก การรีด การพับ อีกทั้งยังสามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าโดยการปะหรือชุนได้อย่างสวยงามและเหมาะสม
Week
Input
Process
Output
Outcome

6

12-16
ก.ย.
59
โจทย์  การดูแลรักษาและการซ่อมแซมเสื้อผ้า

คำถาม
นักเรียนจะมีวิธีการดูแลรักษาผ้าที่สวมใส่แต่ละชนิดอย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
Brainstorms
- ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการซ่อมแซมเสื้อผ้า
- ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการเย็บกระดุม
 Blackboard Share
วิธีการซักเสื้อผ้าที่เปื้อนคราบ การแยกผ้าก่อนซัก
ความหมายของสัญลักษณ์บนเสื้อผ้า

สื่อ/อุปกรณ์ 
กระดุม
เศษผ้าสำหรับปะ
เข็มและด้าย
กรรไกรตัดผ้า
เข็มหมุด
เสื้อ
จันทร์
ชง :
ครูโชว์เสื้อที่ขาด ครูตั้งคำถาม “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร
นักเรียนดูภาพวิธีการซ่อมแซมผ้าที่ขาด
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการซ่อมแซมผ้าที่ขาด
ครูสาธิตวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดให้นักเรียนสังเกตอีกครั้ง
ชง : ครูให้ดูวิธีการเย็บกระดุม 2 รู และ 4 รู
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเย็บกระดุมแบบ 2 รู และ 4 รู
ใช้ : นักเรียนซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาด เย็บกระดุมตกแต่งผ้ากันเปื้อน
อังคาร 
ชง :
 - ครูให้นักเรียนเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์การซักเสื้อผ้า
 - ครูตั้งคำถามเรามีวิธีการซักผ้าอย่างไร การแยกสีผ้า/ชนิดผ้าอย่างไรก่อนการซัก
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการซักผ้าการแยกผ้าก่อนซัก
ชง :  ครูตั้งคำถาม การซักผ้าเราใส่ผงซักฟอกปริมาณเท่าไรอันตรายจากผงซักฟอก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการซักผ้า การแยกผ้าก่อนซัก อันตรายจากผงซักฟอก
ชง:ครูให้นักเรียนสังเกตสัญลักษณ์ที่อยู่บนเสื้อผ้าครูตั้งคำถามนักเรียนคิดว่าสัญลักษณ์ที่อยู่บนเสื้อผ้าหมายถึงอะไร
เชื่อม:ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญลักษณ์บนเสื้อผ้า
ใช้ :
- นักเรียนซักเสื้อผ้าที่เตรียมมา
ศุกร์
ชง : ครูตั้งคำถามนักเรียนมีวิธีการรีดผ้าอย่างไร การพับผ้าอย่างไร
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการรีดผ้าและพับผ้า
ใช้ : นักเรียนลงมือปฏิบัติรีดผ้าและพับผ้า
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด 
-      “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-       “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ :
นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
ชิ้นงาน
ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วย การปะ การด้น การเนา

ภาระงาน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษา และการซ่อมแซมเสื้อผ้า 
ความรู้
นักเรียนเข้าใจดูแลรักษาผ้าได้ เช่น การซัก การรีด การพับ อีกทั้งยังสามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าโดยการปะหรือชุนได้อย่างสวยงามและเหมาะสม

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้อุปกรณ์การปะผ้าได้ถูกต้องตามการใช้งาน
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
ออกแบบวิธีการปะผ้าการเย็บกระดุมได้สร้างสรรค์และใช้งานได้จริง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้ และสร้างชิ้นงานหลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
เคารพตนเอง  และผู้อื่น


ตัวอย่างชิ้นงานและภาพกิจกรรม

 


 

 

 

 

 

 


 

1 ความคิดเห็น:

 1. ถึงแม้จะรู้ทฤษฎีที่ถูกต้องแต่ไม่มีการลงมือปฏิบัติและนำไปใช้จริงก็ไร้ประโยชน์ ในสัปดาห์นี้พี่ๆจึงเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วทุกกลุ่มได้ทำชุดที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในกลุ่ม มีการแบ่งกันทำหน้าที่ต่างๆ ในขณะที่เนาชุดอยู่
  พี่อิม : ครูขาตรงนี้ก็เย็บเหรอคะ (ปลายแขนเสื้อ 2 ข้างกับชายเสื้อ)
  ครู : เย็บค่ะ
  พี่อิม : งั้นออยเย็บกระโปรงนะเดี๋ยวเค้าเย็บเสื้อเอง
  ทุกกลุ่มได้เรียนรู้การเย็บด้วยจักรกับคุณครู จากนั้นเมื่อชุดของแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ได้ตัดเสื้อ กระโปรง หรือ กางเกงคนละ 1 อย่าง ได้รับผ้าเพียงคนละ 1เมตร ทำแบบเสร็จเรียบร้อยก็นำมาแลกกับผ้าที่ครูตัดไว้ และนำไปเย็บเองด้วยมือ ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ทุกคนเรียนรู้วิธีการซักผ้าที่ถูกต้อง ครูใช้คำถามว่า “ทำไมต้องแยกผ้า?”
  พี่ๆป.3 : เพราะผ้าสสีจะตกใส่ผ้าขาว
  ครู : แต่เราไม่ได้มีผ้าขาว
  ทำไมเราต้องแยก ถุงเท้า กระโปรง เสื้อ แล้วเราต้องซักอะไรก่อน?
  พี่สตางค์ : แยกตามความสกปรกคะ
  แล้วชุดชั้นในเราจะซักตอนไหน?
  เราต้องแยกซักต่างหาก เราต้องซักตรงไหนเป็นพิเศษบ้าง?
  พี่เซน : ตรงตูด
  พี่โอเปิ้ล : ตรงนั้น (แล้วก็หัวเราะ),ครู : ตรงเป้ากางเกง เสร็จแล้วก็ค่อยขยี้ให้ทั่ว
  ส่วนในการนำเสนอชุดที่ทุกกลุ่มได้ออกแบบและตัดเย็บ ก็มีการนำเสนอด้วยความสนุกสนาน บรรยากาศของเสียงหัวเราะและความชื่นชม

  ตอบลบ